דג יקר לכבוד ערב יום כיפור PDF הדפסה דוא
דירוג משתמש: / 0
גרועהכי טוב 
השיעור נכתב על ידי : Tamari   
שני, 09 נובמבר 2020 09:27

דג יקר לכבוד ערב יום כיפור

אמר רבי תנחומא: מעשה היה ברומי בערב יום הכפורים, והיה שם חייט אחד איש ישראל והלך ליקח לו דג שמן לכבוד היום, נזדמן הוא ונערו של אפרכוס שהיה מושל המדינה, ושניהם היו עומדים על המקח, והיה זה מעלה בדמים וזה מעלה בדמים עד שהגיע לשנים-

עשר דינרים, ונטלו אותו חייט, באמצע הסעודה שאל אפרכוס את נערו: למה לא הבאת לי דג? אמר לו: מרי, לא אשקר לך, הלכתי ולא היה שם אלא דג אחד, ונזדמנתי אני ויהודי אחד לקנות אותו, והיה מעלהו בדמים ואני מעלה בדמים, עד שהגיע לשנים עשר דינרים, מה היית מבקש שאביא לך דג בשנים-עשר דינרים? שאל הנער. שאל אותו: מי הוא? אמר לו: אדם פלוני. שלח אחריו ובא לפניו, אמר לו: מה ראית חייט יהודי שאכלת דג בשנים-עשר דינרים? אמר לו: אדוני

המושל, יש לנו יום אחד, שכל החובות שאנו עושין כל ימות השנה הוא מכפר עלינו, ובשעה שהוא מגיע אין אנו צריכין לכבדו? אמר: כיון שהבאת ראיה לדבריך הרי אתה פטור, מה פרע לו הקב״ה? הלך ופתח אותו דג, וזימן לו הקב״ה מרגלית טובה, והיה מתפרנס ממנה כל ימי חייו.

הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט אל אמונה ואין עול צדיק וישר הוא (לב, ד)

לפעמים מסובב את האדם מאורעות שונות ואינו מבין למה ומדוע זה קורה לו. בא הכתוב וצווח אין עוול!. בסיפור הבא (מובא בספר "מרפא לנפש") מומחש רעיון זה: על בימת בית הכנסת בפריס עמד רבינו יחיאל מבעלי היתוספות׳, עטוף בטלית, אוחז בשופר.

המתפללים המתינו ברטט לאמירת הברכות ולתחילת התקיעות, אלא שהפעם החליט הרב לשנות מהסדר הרגיל.

לפתע הפנה את ראשו והזמין בתנועת יד קלה את אחד האנשים לגשת אליו. חיש מהר פילס לו האיש דרך בין המתפללים, והתיצב לצדו של רבי יחיאל. זה היה נפתלי עזריה, צורף זהב ידוע בקהילה.

"על אף גודל השעה, ואולי דוקא בשל כך", פתח רבי יחיאל "מצאתי לנכון לשתף את כולכם בסיפור בעל לקח חשוב שתחלתו לפני שנה וסופו אמש. לפי סיכום מוקדם עם אחד מגבורי המעשה, ידידנו ר׳ נפתלי, אזמין אותו כעת לספר לכם את השתלשלות הדברים".

הכל הביטו משתאים ברב ובצורף, סקרנים לשמוע את הספור. נפתלי היה נרגש. הוא בלע את רוקו, השתעל שעול נבוך והחל בסיפורו:

ודאי מכירים אתם את שכני הטוב, עמיתי למלאכת הצורפות, יעקב אבודרהם. ובכן, ימים אחדים לפני ראש השנה שעבר שבנו שנינו מהעבודה, והאזנו לשיעור תורה. בשיעור למדנו את דברי הגמרא, כי "מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה".

הדברים עוררו בנו התעניינות מיוחדת. בשיחה בינינו עלתה ההצעה להתענות תענית מיוחדת ולבקש מהקדוש ברוך הוא כי יגלה לנו כמה תהיה פרנסתנו בשנה הבאה.

כך עשינו, יומיים לפני ראש השנה צמנו וצפינו לאות כלשהו משמים. בלילה האחרון של השנה ארע הדבר, כל אחד ואחד מאיתנו חלם כמה כסף ירויח בשנה הקרובה. כשנפגשנו בבוקר ספרנו איש לרעהו בהשתאות את חלומותינו. חברי יעקב חלם כי בשנה הבאה ירויח מאתים זהובים. ואילו בחלומי שלי ראיתי כי ארויח רק מאה וחמשים זהובים.

החלטנו לפנות אל מורינו ורבינו ולספר לו על התענית ועל החלום. "אם לעצתי תשמעו", אמר, "כתבו במשך השנה הבאה כל הכנסה קטנה כגדולה, שתבוא לכם". כמובן שקבלנו את עצתו ונהגנו על פיה.

יום אחד נתגלע בינינו ויכוח חריף סביב סחורה שרכשנו בשותפות ומכרנוה ברוח נאה. כשבאנו לחלוק ברווח טען יעקב חברי, כי השותפות בעסקה היתה על דעת כן שנחלוק ברווחים שוה בשוה. לעומתו טענתי אני, כי מכיון שהשקעתי ברכישה שני שלישים ואלף הוא השקיע רק שליש, יש לחלוק את הרוחים גם כן על פי אותי יחס.

פנינו לרב שיפסק דין תורה. "בידי מי נמצא עתה הרוח מהמכירה?" שאל, הכסף היה בידי יעקב. "האם יש לכם עדים או שטר על העסקה שעשיתם?", הוסיף הרב לחקור. לא היו עדים ולא היה שטר. "אם כן יעקב הוא הימוחזק׳ ועל נפתלי להביא ראיה לדבריו, באין לנפתלי כל ראיה, ישבע יעקב כי דבריו אמת הם ויזכה במחצית הרוח".

אבל יעקב מאן להישבע. "דברי אמת לאמיתם, אך להישבע אנני מוכן. ועל כן אוותר על הרווח המגיע לי", אמר. נטל אפוא יעקב לעצמו שליש מהרוח ומסר לי את שני השלישים הנותרים. הפער ביני לבינו עמד על עשרה זהובים.

המשכנו כמנהגנו לרשום את כל רוחינו. לפני כמה ימים, בהתקרב ראש השנה, הוצאנו את רשימותינו וסיכמנו את כל ההכנסות. התברר כי יעקב הרויח במהלך השנה, מאה שמונים ותשעה זהובים - אחד עשר זהובים פחות מבחלומו. ואילו אני הרוחתי מאה ששים ואחד זהובים, אחד עשר זהבים יותר מבחלומי.

באנו לפני רבינו וספרנו לו כמה הרוחנו. הוא לא חשב רבות וקבע מיד "ובכן, מסתבר כי בויכוח ההוא על העסקה, חברך הוא שצדק והיה עליכם לחלוק ברוחים שווה בשווה".

"מדוע אפוא הפער הוא של אחד עשר זהובים בשעה שהוויכוח בינינו היה על עשרה זהובים בלבד? ניסיתי לעמוד על שלי. תשובת רבינו היתה מוכנה בפיו. "זהוב אחד הוצאתי בשכר הסופר שכתב את כתב התביעה והשליח שקבע לכם זמן לדין", אמר.

ואולם אני לא עמדתי בפתוי, ולא הצלחתי להשלים עם הפסד פתאומי של אחד עשר זהובים, סכום גדול ונכבד. "אינני משגיח בדברי חלומות", הפטרתי, וכדי להשקיט את מצפוני הוספתי "על פי דין התורה שפסק רבינו כפי שפסק ואני זכיתי בצדק וביושר בשני שלישים מהרוחים".

פנינו אל חנויותינו כדי להשלים כמה התחיבויות לחג. פתאום הבחנתי כי חנותו של יעקב הומה קונים ואילו לחנותי לא נכנס איש.

עד הצהרים הרויח יעקב אחד עשר זהובים. סגר את החנות והלך לביתו. סר וזועף פניתי גם אני לביתי. בעוברי בשוק פגעתי בדוכנו של מוכר זכוכית נכרי והפלתי את סחורתו ארצה.

הכלים נשברו והמוכר הפליא בי את מכותיו, עד מהרה נגררתי לבית המשפט. השופט הריץ לשוק שמאי שהעריך את הנזק שעוללתי ב... אחד עשר זהובים. הגעתי אפוא לביתי חבול ומושפל וחסר אחד עשר זהובים.

אז ידעתי כי צדק רבינו וכי גדול אלקינו. עוד אמש נגשתי לבית ידידי יעקב אבודרהם ובקשתי את מחילתו. אחר כך פניתי אל רבנו ושיתפתיו בסוף הסיפור.

נרגש ירד נפתלי עזריה מהבימה, ורבי יחיאל פתח בסדר התקיעות.עוד מכותב זה
עוד מאמרים מכותב זה
רוחניות + ומיסטיקה
כי שם השם אקרא הבו גודל לאלקינו’ בהמשך השירה אמר לנו משה רבינו בתורה כי שם השם אקרא הבו גודל לאלקינו’ ודרז״ל שביקש מהם שיאמרו על כל ברכה...
רוחניות + ומיסטיקה
צירוף לזימון במקפידים באכילת מצה שרויה ג. והלום ראיתי בשו״ת משנה הלכות חי״א סי׳ ק״ס, שנשאל בנזהרים מלאכול מצה שרויה במים, ואוכלים...
רוחניות + ומיסטיקה
ראה אנכי נתן לפניכם היום ברכה וקללה" (<א כו) באר ה׳שפת אמת,: מצד הדין, לאחר שחטא האדם פעם אחת, הוא אבד את כיח הבחירה בטוב, משום שחטאיו...
רוחניות + ומיסטיקה
פרק ו׳ ׳ואשפוך את נפשי לפני ה" יט. ׳הראיני את מראיך השמיעיני את קולך׳ ונשוב בעז״ה למה שפתחנו בענין של תפילה, שזוהי עבודתנו בכל...
רוחניות + ומיסטיקה
  בטעמא דניח״ל אם משום אומדנא או משום ערבות ה; ואשר יראה בכ״ז דהנה בעיקר דין השו״ע דשרי ליקח טלית מחבירו ללא רשות משום ניחא לאיניש...
עוד בנושא
מאמרים קשורים
רוחניות + ומיסטיקה
סיפור על יהודי אוקראינה יהודי אוקראינה סבלו רבות לאורך השנים מנחת זרועם של השלטונות. מידי פעם בפעם היו שוטרים חמורי סבר עוצרים יהודי...
על אימון אישי
  סיפר הרב חיים זאיד שליט״א: יום אחד, הוצרכתי לטוס לחו״ל לצורך קירוב רחוקים. הכנתי את כל הדברים הדרושים לו, מזוודה, כרטיס טיסה וכו', ונסעתי...
מדעי הרוח
    ישנם ימים נפלאים מלאי קסם ושמחה אחד מהם הוא יום הולדת, הזדמנות מיוחדת של פעם בשנה לעשות פסק זמן, להנציח את היום הזה ולכבד את כלת  או...
מדעים מדוייקים
על הלחץ של יום שישי ומה שמאחוריו באמצע הבישולים נגמר הגז, בשילוב נזילת מים ממכונת הכביסה. כאשר אך נסיים לנקות את המקרר – מישהו כבר...
מדעים מדוייקים
סיפור לילדים? לסגור ספרים בבקשה! בין אם מדובר בסיפור לילדים, ובין אם מדובר בדרשה לפני בני משפחה או לפני רבים – חשוב שלא להקריא יותר מידי...
מאמרים אחרונים
מאמרים אחרונים
על אימון אישי
  דרושים עובדים לעבודה מהבית במגוון תחומים, לפרטים שלחו לי הודעה בוואטספ 058-6725374 דרושים עובדים לעבודה מהבית במגוון תחומים, לפרטים...
דרושים, משרות, קבלה לעבודה
אם יש לכם ידע כלשהו בשפות ואתם מספיק מנוסים כדי לבצע עבודות תרגום, בכתב או בעל פה או אפילו בתרגום ותמלול הקלטות קוליות, הגיוני שתחשבו כי...
דרושים, משרות, קבלה לעבודה
השוק התחרותי והרווי שיש היום לאינטרנט להציע לכם, אפילו רק בישראל, בתחום של מציאת עבודה מהבית ללא ידע או ניסיון מקצועי הוא רחב ועשיר, וכן,...
דרושים, משרות, קבלה לעבודה
תהליך החיפוש והמציאה של עבודה מהבית במסגרת קבועה ורצינית היא לא דבר מסובך באינטרנט של היום, אבל למרות שמדובר בתחום שהפופולריות שלו רק...
דרושים, משרות, קבלה לעבודה
אם אתם רוצים למצוא עבודה מהבית אבל אתם יודעים רק עברית ואנגלית, אל חשש, כי גם במידה ולא תוכלו למצוא משרה שכזו שתבטיח לכם הכנסה בטוחה...
 

risom

התחברות לאתר


התחבר באמצעות:

דת ואלוהים בראי האבולוציה
מדוע אנשים מאמינים באלוהים
www.waikatonz.com

STU2

מאמרים - כל הזכויות שמורות לפרסום אתרים באינטרנט מבית אקטיביטק בע"מ קידום אתרים