דרכים להתמודד עם החלטת ועדה מקומית שלא להעניק היתר בניה PDF הדפסה דוא
דירוג משתמש: / 0
גרועהכי טוב 
חוקים חוזים ומשפטים עורכי דין - אחר משפטים
השיעור נכתב על ידי : עו"ד אברהם זאדה הרפז   
ראשון, 16 אוגוסט 2020 14:59

לעיתים נתקלים אזרחים רבים כאשר הם באים לבנות את ביתם או להרחיב את ביתם, בהחלטה שרירותית שניתנת על ידי וועדה מקומית כלשהי או על ידי מועצה מקומית כלשהי. הדרך לערור על החלטות אלו עוברות בוועדות ערר מחוזיות.

אולם גם במקרה שהנושא מובא בפני ועדת ערר מחוזית, לעיתים, משמשת וועדה זו "כחותמת גומי" לאשרור החלטת הוועדה המקומית או המועצה המקומית.
עניין זה אינו תקין לאור העובדה כי על וועדת ערר לשמוע את התושב, לשקול את כל השיקולים הרלוונטיים ולבדוק דברים כגון - האם החלטת וועדת המשנה לתכנון ובניה נומקו כראוי. האם תכנית בניין ערים פורשה כראוי על ידי הוועדה. מהם השטחים המותרים לבניה. תקדימים של בניינים אחרים באיזור ועוד ועוד שיקולים כאלו ואחרים.
יצויין כי בדרך כלל הדיונים בוועדת המשנה לתכנון ובניה, בנוגע להיתר בניה, מתבצעים כאשר הישיבות הנן סגורות. לכן לעיתים מרשים חברי וועדת המשנה לתכנון ובניה לאמץ את החלטות מחלקת הנדסה - כל זאת ללא דיון וללא נימוק כלשהו.כך נוצר לעיתים במדינה שאמורה להיות מדינה מתוקנת מצב בו מחליט מהנדס כלשהו בעירייה כלשהי החלטה כשלהי.
החלטתו/המלצתו מובאת בתמצות ולעיתים בהיעדר נימוק לחברי הוועדה המקומית. הללו מאמצים לעיתים את דבריו כ"ראה וקדש" ללא כל דיון או שיקול כלשהו.
אותו אזרח אשר קיבל תשובה שלילית בנוגע לבקשת ההיתר שביקש, פונה נסער ווועדת ערר מחוזית.

בוועדת העררר המחוזית, מצפה אותו אזרח כי קולו ישמע, וכי ועדת ערר מחוזית, תשקול את כלל השיקולים אשר לא נשקלו על ידי חברי וועדת המשנה לתכנון ובניה.
אולם, לעיתים לא כך הדבר. כפי שקיימים ערכאות משפטיות בבתי המשפט השונים אשר מסרבים לשמוע א קולנו - אזי גם בעניין זה, ישנם מקרים בהם ועדת הערר אינה מבצעת את תפקידה ואינה בוחנת את כלל השיקולים, ואף לעיתים מאמצת את עמדתו השרירותית של אותו מהנדס המהווה פקיד באותה רשות.
כך נוצר מצב בו החלטה שרירותית, אשר לעיתים אף יכולה להיות שגויה, מוגשת ע"י הפקיד המהנדס, עוברת לוועדת המשנה לתכנון ובניה, עוברת לוועדת ערר, ואף עוברת לעיתים לבית משפט לעניינים מנהליים - ואותה החלטה נותרת על כנה. 
כל זאת בלי שאף אחד מגופי הביקורת הללו לא העניקו סעד או עזרה כלשהי לאזרח - אלא המשיכו ונתנו תוקף להחלטה השרירותית של אותו פקיד בעירייה אשר כאמור לעיתים יכולה להיות שגויה.

לכן, מה ניתן לעשות במקרים אלו בהם אין האזרח זוכה למלוא תשומת הלב לה הוא ראוי מערכאות הערעור?

לאחר שוועדת ערר מחוזית לתכנון ובניה השיבה פניו ריקם, יכול האזרח לפנות בעתירה מנהלית לביטול החלטת וועדת הערר וביטול החלטת ועדת המשנה לתכנון ובניה.
אולם מה קורה לרוב כאשר מוגשת עתירה על ידי האזרח בעניינים אלו, לבית המשפט לעניינים מנהליים אשר הנו בית המשפט המחוזי.
לעיתים קרובות, מוצא עצמו האזרח נדחה אף על ידי בית משפט זה, וזאת מחמת מספר סיבות שלא נימנה כעת. אולם הסיבה שבית המשפט לעניינים מנהליים משתמש בה הנה כי אינו יכול להתערב בהחלטה שהתקבלה על ידי גורמי מקצוע היושבים בוועדת ערר מחוזית לתכנון ובניה וכן הגורמים המקצועיים היושבים בוועדת המשנה לתכנון ובניה.
כך נוצר מצב בו, כאמור החלטת אותו פקיד - שבית המשפט מכנה אותו מקצועי - הופכת להיות החלטה גמורה ללא שניתן לערער עליה. כאילו מדובר במדינה שאינה מתוקנת - ללא איזונים ובלמים וללא ביקורת שיפוטית.
עד כמה שהדברים נראים חמורים - זוהי לעיתים המציאות.
ולפיכך, מה ניתן לטעון בבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים - כדי לנסות ולהניאו לדון בפסילת החלטת הוועדה המקומית לתכנון ובניה ו/או לביטול החלטת וועדת ערר מחוזית לתכנון ובניה?
עם מצב זה התמודדה כב' השופטת לימור ביבי, אשר לפתחה הגיע עתירה מנהלית בנוגע להחלטה שרירותית שקיבלה הועדה המקומית לתכנון ובניה, ואשר אושרה כ"חותמת גומי" על ידי ועדת ערר מחוזית לתכנון ובניה:
מדובר בפסק דין אמיץ, מצד שופטת שהחליטה לקחת עניין זה ברצינות הראויה, לכן פסקה כי חרף העובדה שוועדה מקומית תל אביב החליטה מה שהחליטה, וחרף שיושבים שם אנשים "מקצועיים" - הרי שאם מדובר בהיתר בניה, הניתן מתוקף תכנית בניין ערים (תב"ע), הרי שתכנית בניין ערים מהווה "חיקוק". לכן מיהו זה אשר אמון במדינתנו לפרש חיקוק? האם פקיד מסויים בוועדה המקומית יכול לפרש את החיקוק באופן בלעדי?
בהחלטה אמיצה שהעניקה קבעה כי לעולם, רק בית המשפט הנו אמון על פרשנותו פירשה את אותו חיקוק. ולפיכך "הפשילה שרוולים" ופירשה את אותה תכנית בניין ערים, באופן ראוי והמאפשר לאזרח לקבל היתר בניה כראוי.
עוד קבעה כבוד השופטת כי הסמכות להעניק היתר בניה במקרים בו בקשת ההיתר תואמת את תכנית בניין הערים - סמכותה של ועדה מקומית תל אביב להעניק היתר הופכת מסמכות "רשות" לסמכות "חובה" - כלומר הוועדה המקומית חייבת להעניק את ההיתר.וכך נקבע על ידה:

"... אשר לזכויות בנייה כאמור הרי שבמסגרת הפסיקה נקבע זה מכבר כי זכויות בניה הקבועות בתכנית מהוות "זכויות מוקנות".

קרי, למוסד תכנוני המתבקש לאשר היתר בניה התואם את התכניות החלות על המקרקעין, יש שיקול דעת מצומצם ביותר, ואין הוא יכול לשלול זכויות בניה או שימושים מותרים שנקבעו בתכנית.

כך, בת"א 1668/97 נתן שוימר נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה בתל אביב (27.11.00), נקבע בעניין זה כי: "זה הדבר בענייננו, שגם אם תאמר שסמכותה של הועדה המקומית ליתן היתר בניה "רשות" היא, ולא "חובה",

תקום חובה של הפעלת הסמכות בנסיבות שבהן אין כל סיבה סבירה ה"מרשה" סירוב או כאשר הסירוב מונע על ידי אחד מטעמי הפסלות המנהלית.

התובעים ביקשו לממש את זכויות הבניה שבידם... בהתאם לתב"ע, לא פחות ולא יותר.

בקשה כזאת - בהעדר טעם מצדיק לסרב לה - הופכת, במקרה הקונקרטי, את הסמכות שביד הרשות לסמכות שבחובה. "

כן יפים לענייננו הדברים שנקבעו בעת"מ 4160/07 הועדה המקומית לתכנון ובניה חדרה נ' ועדת ערר לתכנון ובניה מחוז חיפה (1.7.07), כדלקמן:

"כאשר על פי תוכנית המתאר המאושרת מותר לבנות ולעשות שימוש במקרקעין, כי אז שיקול הדעת שלא ליתן היתר, מצומצם, ומוגדר בחוק.

על הוועדה המקומית לתכנון ובניה החובה לאכוף את תוכנית המתאר המאושרת ובד בבד לאשר לאזרח ליהנות מהזכויות שתוכנית המתאר המאושרת מאפשרות למימוש.

הגבלה על מימוש אפשרויות לבניה ולשימוש במקרקעין כאשר תוכנית המתאר מאפשרת את הבניה והשימוש המבוקשים,

צריכה להיות מצומצמת, זאת מאחר והגבלה על זכויות בניה המוקנות בתוכנית המאושרת היא הגבלה על הזכות לממש את הקנין."

הנני סבורה כי מהותן של זכויות הבנייה מכוח תכנית מתאר כזכויות מוקנות היא הנותנת

שעל מנת לשלול אותן נדרשת הוראה מפורשת בתכנית המתאר ולא די בהוראה אשר מתקבלת כפועל יוצא מפרשנות הדבקה בלשון בלבד

אשר אף היא אינה חד משמעית"

מה ניתן ללמוד מדבריה של כבוד השופטת לימור ביבי :

1.       זכויות הבניה המפורטות בתכנית (בתב"ע) הן "זכויות מוקנות".

קרי: "למוסד תכנוני המתבקש לאשר היתר בניה התואם את התכניות החלות על המקרקעין, יש שיקול דעת מצומצם ביותר,

ואין הוא יכול לשלול זכויות בניה או שימושים מותרים שנקבעו בתכנית".

2.       שלילת הזכויות המוקנות מכח התכנית תישללנה אך ורק על פי הוראה מפורשת בתב"ע.

כלומר פרשנות מסויימת אינה מספיקה בעניין.

"מהותן של זכויות הבנייה מכוח תכנית מתאר כזכויות מוקנות היא הנותנת שעל מנת לשלול אותן נדרשת הוראה מפורשת בתכנית המתאר ולא די בהוראה

אשר מתקבלת כפועל יוצא מפרשנות הדבקה בלשון בלבד אשר אף היא אינה חד משמעית"

3.       סמכותה של ועדה מקומית תל אביב לאשר היתר בניה במקרים הנעדרים טעם מצדיק לסרב לה היא "סמכות שבחובה" ולא "סמכות שברשות".

קרי, כאשר מבקש ההיתר עומד בתנאי התכנית (התב"ע) – לוועדה מקומית תל אביב אין רשות שלא להיעתר לבקשת ההיתר.

לכן, בהעדר טעם המצדיק סירוב – הסמכות לאשר היתר בניה ע"י הועדה המקומית תל אביב - הופכת מ"סמכות שברשות" ל"סמכות שבחובה".

4.       שיקול דעת הועדה המקומית תל אביב  - מצומצם!
כאשר על פי תוכנית המתאר המאושרת מותר לבנות ולעשות שימוש במקרקעין,

כי אז שיקול הדעת שלא ליתן היתר, מצומצם, ומוגדר בחוק.

5.       זכותו של הפרט להינות מזכות הקניין:

"על הוועדה המקומית לתכנון ובניה לאשר לאזרח ליהנות מהזכויות שתוכנית המתאר המאושרת מאפשרות למימוש.

הגבלה על מימוש אפשרויות לבניה ולשימוש במקרקעין כאשר תוכנית המתאר מאפשרת את הבניה והשימוש המבוקשים,

צריכה להיות מצומצמת, זאת מאחר והגבלה על זכויות בניה המוקנות בתוכנית המאושרת היא הגבלה על הזכות לממש את הקנין."


לכן כאשר נתקלים בסירוב להיתר בניה, ניתן לפנות בעתירה מנהלית לביטול החלטת הוועדה המקומית המסרבת להעניק את היתר הבניה.

הכותב הנו עורך דין מקרקעין בירושלים ובמרכז העוסק בתכנון ובניה, כמו כן עורך דין לענייני משפחה בירושלים ובמרכז

ומייצג בכל הערכאות לרבות בית משפט שלום, בית משפט מחוזי ובית משפט העליון וכן בוועדת ערר לתכנון ובניה בעררים על החלטות ועדה מקומית תל אביב

וכן בעתירות מנהליות לביטול החלטות ועדות ערר מקומיות וועדות ערר מחוזיות.עוד מכותב זה
עוד מאמרים מכותב זה
אחר משפטים
כן, בית המשפט קבע כי לידועה בציבור חלק בדירה הרשומה על אף שם בת הזוג הקודמת. יוצר: עו”ד אברהם זאדה הרפז - עורך דין גירושין בירושלים העוסק...
חוקים וחוזים
חשיבות הסתייעות בעורך דין בייצוג בוועדת ערר מחוזית: ניהול הליכים משפטיים בכלל, ו- ייצוג בוועדת ערר מחוזית בפרט, דורשים בקיאות במספר...
חוקים וחוזים
מדוע פסל בית המשפט לענייני משפחה בירושלים צוואה בעדים שנחתמה ברכב? מהם המבחנים הצורניים שקבע בית המשפט לפסילת צוואה – התנגדות לצוואה....
חוקים וחוזים
צווים לתמודדות עם סיטואציה של אלימות במשפחה: אם נקלעתם לסכסוך בין אנשים שונים אם בתוך המשפחה או מחוצה לה, כתבה זו תעשה לכם סדר בעניין....
אחר משפטים
מתגרשים רבים מחפשים מחשבון מזונות שיבצע עבורם חישוב מזונות ילדים אשר ישולמו בגירושין. לדעתי לא ניתן לייצר מחשבון מזונות  לאור העובדה...
עוד בנושא
מאמרים קשורים
דרושים, משרות, קבלה לעבודה
הכישורים הנלמדים על ידי מתכנת במהלך הכשרתו עשויים להיות הכישורים החשובים ביותר בעולם כרגע, בעיקר בעולם הטכנולוגיה שהוא כנראה התחום...
עסקים כללי
  בצילינדר עם כפתור לעומת זאת, קיים קפיץ שדוחף את הקלאץ על מנת שהכפתור יהיה בפעולה כל הזמן והדבר לא מהווה בעיה לכניסת המפתח מצידו השני...
צרכנות כללי
  בתקופתינו לא מעט אנשים,נהיים הרבה מודעים לחשיבות והיתרונות הלא מעטים שנותנת לנו ההתעמלות בחיי היום יום וכמה ההשפעה שלה מעולה...
צרכנות כללי
  פסח בשטח ומה עם השטיחים? ניקוי שטיחים חג הפסח הנה מגיע , כולנו טורחים  בניקיון ובקרצוף בתינו ושום אחת אינה מביאה הזדמנות לטיפת...
צרכנות כללי
פחדים החיים מזמנים לנו לעיתים מצבים אשר משבשים לנו את סדר היום ומונעים מאיתנו להמשיך ולחיות שיגרת חיים נורמאלית כמו לדוגמא: פחדים,...
מאמרים אחרונים
מאמרים אחרונים
תחביבים כללי
צבע לסירה מדריך צביעה לכלי שיט דנבר צבעים מדריך צביעה לכלי שיט מדריך זה נועד לצביעת אוניות, ספינות, ספינות דיג, סירות, דוברות, יאכטות,...
עיצוב הבית
צבעים ברמה שהקיר לא הכיר צבעים ברמה שהקיר לא הכיר אם אתה צבעי קירות מקצועי, חשוב לך לתת עבודה איכותית במהירות וביעילות תוך כמה שפחות...
ריצוף
מפרט ביצוע ציפוי גמיש נגד החלקה לרצפת בטון מצופה PVC המפרט בן 3 עמודים. עודכן ביום 24 ליוני  2020...
אדריכלות
בידוד תרמי טרמוסיל 200 חיסכון באנרגיה בבנייה ירוקה חיסכון באנרגיה במבנה החוליה החסרה בבנייה ירוקה – צבע מבודד תרמי – טרמוסיל 200. בידוד...
אחר נדל\"ן ושיפוצים
סילר לאבן בטון שיש עץ לרצפות קירות שבילים דלפקים חברת דנבר צבעים וציפויים ישראל בע"מ מייצרת ומשווקת בליווי ייעוץ טכני והדרכה, מגוון רחב...
 

risom

התחברות לאתר


התחבר באמצעות:

STU2

מאמרים - כל הזכויות שמורות לפרסום אתרים באינטרנט מבית אקטיביטק בע"מ קידום אתרים