סימן י״ב שח בין כלי לכלי כטבילת כלים אם יברך שבית PDF הדפסה דוא
דירוג משתמש: / 0
גרועהכי טוב 
השיעור נכתב על ידי : Tamari   
שלישי, 10 נובמבר 2020 10:17

 

סימן י״ב

שח בין כלי לכלי כטבילת כלים אם יברך שבית

בס״ד, כסלו תשע״ז.

אורך ימים ושנות חיים למע״כ יד׳׳נ הרה״ג המפורסם לשו״ת מזכה הרבים רבי גמליאל הכהן רבינוביץ שליט״א מח״ס גם אני אודך ופרדס יוסף החדש על המועדים.

שח בין שחיטה לשחיטה


ע״ד שאלתו אם שח בין כלי לכלי אם צריך לברך שנית היכא ששח שלא בענין הטבילה.
כנסו לקרוא על חלום על שן שנפלה

א; בשו״ע יו״ד ס׳ י״ט ס״ה, אם רוצה לשחוט הרבה צריך ליזהר שלא לדבר בין שחיטה לשחיטה בדבר שאינו מצרכי השחיטה, ואם דיבר צריך לברך פעם אחרת על השחיטה, וי״א דשיחה בין שחיטה לשחיטה לא הוי הפסק, ומקור הדברים זהו מחלוקת הראשונים בחולין פ״ו, שדעת הרמב״ן חולין פ״ו שם דשח בין שחיטה לשחיטה א״צ לחזור ולברך, וכן דעת רבינו יונה המובא בר״ן בחולין שם, שא״צ לחזור ולברך. אולם דעת הבה״ג הל׳ כיסוי הדם ס׳ ס״ט והסמ״ג עשה קמ״ד, ומובא ברא״ש כיסוי הדם ס״ו שם, וכן דעת ר״ת בספר הישר ס׳ תס״ח שהשח בין שחיטה לשחיטה חוזר לברך עי״ש. וס״ל להנך ראשונים שחוזר לברך כששח בין שחיטה לשחיטה, דהוי כמו ששח בין תפילין של יד לשל ראש שחוזר לברך כמבואר במנחות מ״ג ע״א עי״ש, ודעת הראשונים שאין חוזר לברך כששח בין שחיטה לשחיטה כתב הט״ז יו״ד ס׳ י״ט שם סק״ט שלא דמי לשח בין תפילין לתפילין שחוזר לברך, דשאני תפילין ששניהם מצוה של חובה וכיון שהתחיל בהם אין להפסיק בשיחה, אולם בשח בין שחיטה לשחיטה, דאי בעי שחיט ואי בעי לא שחיט לא מחייב לחזור ולברך, והוי כמו ששח באמצע הסעודה, וכ״כ בביאור הגר״א שם ס״ק י״ד בדעת הסוברים ששח בין שחיטה לשחיטה אין חוזר של״ד לתפילין שהוי חובה, ובשחיטה דאי בעי לא שחיט הוי כמו ששח באמצע הסעודה עי״ש. והט״ז הנ״ל כתב כיון שהשו״ע לא הכריע בדין שח בין שחיטה לשחיטה אם חוזר לברך קי״ל כי״א דאין חוזר לברך דסב״ל עי״ש, אולם הש״ך שם סק״ז כתב דהסכמת הפוסקים דשה בין שחיטה לשחיטה חוזר לברך שהוי הפסק עי״ש. וא״כ י״ל אם שח בין כלי לכלי, ה״ז תליא בחך מח׳ בשח בין שחיטה לשחיטה, דגם בטבילת כלים י״ל אי בעי לא אכיל ולא יטביל הכלי, ולהסוברים של״ד לתפילין, ה״ה י״ל בטבילת כלים שאי״ז מצוה שבחובה להטביל, ורק כשרוצה לאכול ולהשתמש בכלי צריך להטביל, ולסוברים שגם בשחיטה כששח חוזר לברך לכאו׳ ה״ה י״ל כששח בין כלי לכלי חוזר לברך. וגם י״ל עפמש״ב הדרך אמונה פ״ד ממע״ש ה״ג בביהו״ל, שאם רוצה להשתמש בכלי הוי חובה להטביל עי״ש, א״כ הוי מצוה שחובה וצ״ע.

והנה בשו״ע יו״ד ס׳ רס״ה ס״ה, מי
שיש לו שני תינוקות למול יברך
ברכה אחת לשניהם וכר, רק שלא יסיח
דעתו ביניהם. והרמ״א כתב אם שח
ביניהם צריך לחזור ולברך על מילת
השני. וראיתי בס׳ יבין דעת ס׳ י״ט
סק״ז, שדעת הי״א בהל׳ שחיטה דאם
שח בין שחיטה לשחיטה אין מברך ה״ה
בהל׳ מילה, ואפשר דהרמ״א בהל׳ מילה
דכתב אם שח הוי הפסק, ס״ל כהש״ך
הנ״ל בהל׳ שחיטה ראם שח חוזר לברך
עי״ש. אכן י״ל דשאני מילה שהוי מ״ע
שבחובה שחוב על האב למול בניו
שפיר הוי הפסק כמו שח בין תפילין,
ואילו שחיטה שהוי רשות דאי בעי לא
אכיל, מש״ה י״ל דל״ה הפסק, וכ״כ בס׳
בירור הלכה ח״ו עמ׳ תפ״ה עי״ש.שח בין בגד לבגד

ב; והנה בשו״ע או״ח ס״ח ס׳ י״ב כתב, אם יש לו כמה בגדים של ד׳ כנפות כולם חייבים בציצית, ואם לבשו כולם בלא הפסק והיה דעתו מתחילה על כולם לא יברך אלא ברכה אחת ואם מפסיק ביניהם צריך לברך על כל אחת ואחת עי״ש. הרי שס״ל לשו״ע היכא ששח בין לבישת בגד לבגד צריך לברך על כל אחת. ואמנם המשנ״ב שם ס״ק כ״ח הביא דעת האחרונים שא״צ לחזור ולברך שהוי כמו ששח באמצע הסעודה עי״ש ובס׳ עלי דשא להגרא״ד שפירא מזוזה ס׳ רפ״ט ס״א עמ׳ ש״ג, הקשה בסתירת השו״ע, שבהל׳ שחיטה הביא ב׳ ריעות אם שח בין שחיטה לשחיטה חוזר לברך, ודעת הסוברים שאין חוזר לברך דס״ל כיון דאי בעי לא שחיט הוי כמו ששח באמצע הסעודה עי״ש. וכוונתו לכאו׳ כיון שציצית ג״כ אמרי׳ אי בעי לא מכסי ולא מתחייב בציצית והוי כמו שחיטה שהוי מ״ע דרשות ולא חובה, ומ״ט בהל׳ ציצית לא הביא השו״ע שני ריעות כששח אם חוזר לברך, ואמנם המ״ב שם הביא למח׳ הנ״ל בין הש״ך לט״ז אם שח בין שחיטה לשחיטה חוזר לברך, הרי שס״ל שהך מח׳ בשחיטה ה״ה בציצית כששח אם חוזר לברך, אולם מהשו״ע צ״ע מ״ט בהל׳ ציצית לא הביא הסוברים היכא ששח בין בגד לבגד דל״ה הפסק ועמש״ב בס׳ שלמי יוסף חולין ס׳ קט״ז הג״ר ישראל אדלשטיין עי״ש וע״ע בס׳ ברכת יעקב להגר״י בלוי זצ״ל פי״ד ס״ב, ומש״ב לתרץ בס׳ אורח יאה הפסק בברכת המצוות עמ׳ נ״א קכ״ז.

אמנם י״ל בדעת השו״ע, עפמש״כ בכס״מ פ״א משחיטה ה״א, עמש״ב הרמב״ם שם, מ״ע שישחוט מי שירצה לאכול בשר בהמה וכו׳, כתב הכס״מ שם, מי שירצה לומר שאינה מצוה שחייב האדם לעשותה כמו תפילין ציצית שופר סוכה ולולב. הרי שנקט הכס״מ ששחיטה הוי מ״ע דרשות, וציצית הוי כתפילין ושופר שהם מצוה שבחובה. א״כ חזינן דעת השו״ע גופיה שציצית הוי חובה, וע״כ דאחר שנתכסה חייב להטיל ציצית, ומש״ה ס״ל שהוי כתפילין ושופר, ושפיר ס״ל לשו״ע היכא ששח בין בגד לבגד חוזר לברך והוי הפסק כמו ששח בין תפילין לתפילין שחוזר לברך משום שהוי מצוה שבחובה, ומיושב דעת השו״ע, וכבר הארכנו בכ״ד אם ציצית הוי מצות רשות או חובה עי׳ בבית מתתיהו ח״א ס״א אות א׳, ס׳ ט״ז אות ט׳ ועוד, וכן בח״ב ס״א אות ב׳.

והנה הפרמ״ג או״ח ס׳ תרע״א מ״ז סק״א הביא אם שכח לברך על נר ראשון בנ״ח די״ל שלא יברך, משמע אם הפסיק בדיבור יברך, וכתב והא אין מצוה רק בנר אחד עי״ש. ולכאו׳ כששח בין נר לנר לא יברך, כיון שנרות ההידור ל״ה חובה ורק הידור מצוה, דסגי בנר אחד מצות נר איש וביתו, וכיון של״ה חובה אי״ז הפסק. ועמש״כ בזה בשו״ת מנחת יצחק ח״ד ס׳ קט״ו ח״ו ס׳ ס״ד ובס׳ יומין דחנוכה ס׳ ל״ג, וכן הפרמ״ג בספרו ראש יוסף שבת כ״ג ע״א אם שח בין נר לנר דראוי לברך שנית, ועמש״ב בס׳ מצוות נר איש וביתו פ״ב ס׳ י״ב ס״ק מ״א ובס׳ אור ישראל הל׳ חנוכה פט״ו ס״ה. והגרח״ק כתב לי אם שח בין נר לנר לא יברך שנית.


 עוד מכותב זה
עוד מאמרים מכותב זה
רוחניות + ומיסטיקה
דג יקר לכבוד ערב יום כיפור אמר רבי תנחומא: מעשה היה ברומי בערב יום הכפורים, והיה שם חייט אחד איש ישראל והלך ליקח לו דג שמן לכבוד היום,...
רוחניות + ומיסטיקה
כי שם השם אקרא הבו גודל לאלקינו’ בהמשך השירה אמר לנו משה רבינו בתורה כי שם השם אקרא הבו גודל לאלקינו’ ודרז״ל שביקש מהם שיאמרו על כל ברכה...
רוחניות + ומיסטיקה
צירוף לזימון במקפידים באכילת מצה שרויה ג. והלום ראיתי בשו״ת משנה הלכות חי״א סי׳ ק״ס, שנשאל בנזהרים מלאכול מצה שרויה במים, ואוכלים...
רוחניות + ומיסטיקה
ראה אנכי נתן לפניכם היום ברכה וקללה" (<א כו) באר ה׳שפת אמת,: מצד הדין, לאחר שחטא האדם פעם אחת, הוא אבד את כיח הבחירה בטוב, משום שחטאיו...
רוחניות + ומיסטיקה
פרק ו׳ ׳ואשפוך את נפשי לפני ה" יט. ׳הראיני את מראיך השמיעיני את קולך׳ ונשוב בעז״ה למה שפתחנו בענין של תפילה, שזוהי עבודתנו בכל...
עוד בנושא
מאמרים קשורים
דרושים, משרות, קבלה לעבודה
אם יש לכם חלום למצוא לעצמכם עבודה מהבית ולא משנה במה אתם חולמים לעבוד כנראה כבר שמעתם שהחלום שלכם הוא כבר מזמן משהו מאד ריאלי שאפשר לעשות...
קורסים בעיצוב
נשאלת השאלה מה תופרים? האם תופרים על פי גיזרה מוכנה מראש או שאנו תופרים על פי גיזרה בהתאמה ספציפית ללקוח. זה לא אותו הדבר כמובן. יש הבדל...
תחביבים כללי
צבע לסירה מדריך צביעה לכלי שיט דנבר צבעים מדריך צביעה לכלי שיט מדריך זה נועד לצביעת אוניות, ספינות, ספינות דיג, סירות, דוברות, יאכטות,...
אחר
כלים חד פעמיים – הבחירה הנכונה לכל אירוע כשאנחנו מארגנים אירוע, בין אם מדובר באירוע גדול או אירוע קטן, אירוע משפחתי או אירוח לחג, נרצה...
רוחניות + ומיסטיקה
אם החיים הם משחק, אלה הם הכללים. המשפט הזה שקראתי פעם, מאוד הרשים אותי. ואכן לפי התורות הרוחניות, החיים שלנו הם אשליה, כמו שקוהלת אמר, הבל...
מאמרים אחרונים
מאמרים אחרונים
קידום אתרים
יש הרבה שאלות לגבי קידום אורגני לאתר שנבנה על וויקס. בין השאלות הנפוצות: האם אתרי וויקס ניתנים לקידום בגוגל? האם וויקס פחות מתאים לקידום...
בריאות ורפואה כללי
הגעתם לגיל הזהב, ועכשיו יש לכם זמן להנות מזמן פנוי לעצמכם, מגידול הנכדים בכיף ובאהבה, ומטיולים עם החברים הגמלאים שלכם. גיל הזהב אמנם יכול...
חוקים וחוזים
תמיד הצלחתם לקבל החלטות ביחד, אבל לאחרונה משהו מתחיל להשתבש? שמים לב שאתם והשותפים העסקיים שלכם כבר לא מתנהלים באותה צורה טובה כמו...
בריאות ורפואה כללי
טיפול דיאדי איך בונים ביטחון עצמי לילדים? אילו סוגי טיפולים מתאימים להורים – ואילו מתאימים לילדים? ואיך יודעים לאיזה מטפל כדאי לפנות?...
הקמת חברה עסק חדש
מיתוג - מסרים וקבוצות צבעים - ראו איזה קבוצה מקבוצות הצבעים הכי תתאים למותג שלכם: כולנו כבר מכירים ויודעים בדיוק מה משדר לנו האדום, ומה...
 

risom

התחברות לאתר


התחבר באמצעות:

דת ואלוהים בראי האבולוציה
מדוע אנשים מאמינים באלוהים
www.waikatonz.com

STU2

מאמרים - כל הזכויות שמורות לפרסום אתרים באינטרנט מבית אקטיביטק בע"מ קידום אתרים