צו עיכוב יציאה מישראל בדיני משפחה PDF הדפסה דוא
דירוג משתמש: / 0
גרועהכי טוב 
חוקים חוזים ומשפטים עורכי דין - אחר משפטים
השיעור נכתב על ידי : עו"ד אברהם זאדה הרפז   
ראשון, 14 יוני 2020 07:32

צו עיכוב יציאה מהארץ בענייני משפחה, מתי ניתן ואיך ניתן לבטל את הצו.

הצו הוא סעד זמני הניתן במסגרת מגוון הליכים משפטים כגון, הוצל"פ, סכסוכי משפחה, תביעות בבתי משפט, פשיטות רגל וכו'.

הצו בענייני משפחה נועד לאסור יציאת פלוני מהארץ כאשר הוא נמצא או צפוי להיות, בעל דין בהליכים משפטיים. צו עיכוב יציאה מהארץ נועד למנוע מהאדם לצאת מהארץ וזאת כדי למנוע מאותו אדם לסכל את ההליך המשפטי ו/או לסכל את ביצוע פסה"ד לכשיינתן.

מהו - צו עיכוב יציאה מהארץ בסכסוכי משפחה ובענייני גירושין?

בסכסוכי משפחה וגירושין, הענקת צו עיכוב יציאה מהארץ מאפשר לצדדים המעורבים בהליך או למתגרשים, לבקש מבית המשפט או מבית דין רבני, הגבלות עד לסיום בירור התביעה, זאת על מנת להבטיח את שמירת המצב הקיים, לשם מניעת נזקים ולהבטיח שפסה"ד שיינתן יקוים.

באיזה שלב ניתן לבקש צו עיכוב יציאה מהארץ בענייני משפחה וגירושין:

צו עיכוב יציאה מהארץ ניתן לבקש במהלך תביעה משפטית בענייני משפחה וגירושין, כאשר במקרים מסויימים ניתן לבקש את הצו עוד לפני שהחלו ההליכים המשפטיים. אם בית המשפט או בית דין רבני יעניק במקרה זה את הצו, תוקפו יותנה בהגשת התביעה בתוך שבוע ימים ממתן הצו או בכל מועד אחר שייקבע.

מהם השיקולים שבית המשפט לענייני משפחה או בית דין רבני שוקלים בעת הדיון בבקשה למתן צו עיכוב יציאה מהארץ?

אם בית משפט לענייני משפחה או בית דין רבני יעניק צו עיכוב יציאה מהארץ, הוא יינתן על בסיס ראיות מהימנות לכאורה, המצביעות על  קיומו של חשש סביר שהנתבע, עשוי לצאת את הארץ לתקופה לצמיתות או ממושכת, וכי יציאתו עשויה להכביד על קיום ההליך המשפטי או ביצוע פסק הדין. מה קורה כאשר הנתבע הוא תושב חוץ:  צו עיכוב יציאה מהארץ כנגדו יינתן בנסיבות חריגות בלבד.

מי הגוף המוסמך להעניק צווים זמניים בענייני משפחה:

בית דין רבני ובית משפט לענייני משפחה מוסמכים להעניק צו עיכוב יציאה  מהארץ בסכסוכי משפחה וגירושין, כאשר יציאתו של פלוני  עלולה להכביד על הליכי המשפט או על ביצוע פסק דין. את הצו הנ"ל ניתן לבקש במסגרת תביעה שהוגשה או תביעה שמוגשת או טרם הגשת התביעה – המתנהלת/שתתנהל בבית משפט לענייני משפחה או בבית הדין רבני.

בסכסוכי משפחה עולה לעיתים צורך לקבלת סעד זמני, הסעדים הזמניים הניתנים כולל  צו עיכוב יציאה מהארץ יוענק על ידי בית המשפט לענייני משפחה או בית דין רבני. בין הסעדים הנוספים אשר יכולים להיות מוענקים מלבד צו עיכוב יציאה מהארץ ניתן למנות: צו מניעה, צו הרחקה, צו עיקול זמני, צו הגנה ועוד.

לעיתים בסכסוך בענייני משפחה וגירושין יכולה להתבצע בריחת בן הזוג מהארץ במהלך הדיון בתביעת גירושין או מיד עם קבלת כתב התביעה. לעיתים, קיים אף חשש כי בן הזוג יטול עמו את ילדיהם של בניה"ז או יבצע הברחת רכוש - ללא הודעה מוקדמת. לפיכך במקרה זה, צו עיכוב יציאה מהארץ יבוקש גם עבור ילדיהם של בני הזוג. צו עיכוב יציאה מהארץ יכול להתבקש גם מבית דין רבני במקרה של חשש לבריחה מהארץ באם ישנו חשש עיגון, כלומר, יציאה ממושכת זו מהארץ תותיר אישה עגונה ותמנע את קבלת הגט.כדי לפנות לבית המשפט לענייני משפחה ולבית דין הרבני בירושלים, רצוי לקבל סיוע מעורך דין לענייני משפחה בירושלים - כדי לקבל ייצוג מתאים.

 

תנאים לקבלת צו עיכוב יציאה מהארץ:

מאחר וצו עיכוב יציאה מהארץ הינו אמצעי קיצוני, אשר פוגע בחופש התנועה ובחירותו של פלוני נגדו מבוקש הצו ומאחר והוא עשוי להוביל לנזקים משמעותיים כלפי אותו פלוני - בבקשה למתן הצו - יש צורך להראות כי קיים חשש מבוסס שהוביל לבקשה. לבד מכך, יש להצביע על הנזקים הצפויים לכל אחד מן הצדדים בסכסוך המשפחתי, אם צו עיכוב היציאה מן הארץ יתקבל או ידחה. בנוסף, יש להראות לבית המשפט לענניני משפחה או לבית הדין הרבני, כי מבקש הצו הגיש את הבקשה ממניעים אמיתיים ושהבקשה לא התבקשה לשם ניגוח הצד השני (יש להראות תום לב וניקיון כפיו של מבקש הצו).

באיזה אופן נעשית הפניה לבית משפט לענניני משפחה או לבית דין רבני להוצאת צו עיכוב יציאה מהארץ בענייני משפחה:

הפניה בבקשה להוצאת צו עיכוב יציאה מהארץ  צריכה להתבצע בכתב, כולל הגשת תצהיר של מבקש הבקשה לצו. בתצהיר הנ"ל יפרט המבקש את נסיבות המקרה עליהן נסמכת בקשתו. לתצהיר הנ"ל יש לצרף תמצית ממרשם האוכלוסין הכוללת את כל פרטיו של פלוני כנגדו מבוקש להוציא את הצו כאשר ככל שינם פרטים רבים יותר כך יכולה להימנע טעות בזיהוי והדבר נכון יותר.
בנוסף, ישנה חשיבות כי התצהיר יכלול כל נתון או עובדה או ראיה המחזקים את חששו של המבקש כי יציאתו של פלוני הנה לצורך יציאה ממושכת מהארץ או עזיבת הארץ לצמיתות, וכי הרצון למנוע את עזיבתו ומניעת הנזק מכך - הנה אמיתית וכנה.

איך ניתן לשלב צו עיכוב יציאה מהארץ במסגרת הסכם גירושין או במסגרת פסק דין שניתן בהסכמת הצדדים?

אם אתם מעוניינים להתגרש בהסכם, הרי שבמסגרת עריכת הסכם גירושין או אפילו בקבלת פסק דין בהסכמה בין הצדדים, ניתן לעגן בהסכם עצמו או בפסק הדין את קיומו של צו עיכוב יציאה מהארץ נגד ילדי בני הזוג עד שיגיעו לגיל 18. צו זה יהיה צו איסור יציאה קבוע אשר יוסר זמנית בכפוף לערבויות שכל צד יפקיד כאשר יחפוץ להוציא את הילדים מהארץ - עליהן יוסכם, כולל ערבויות צד ג', כל זאת להבטחת החזרת הקטינים ארצה מנופש מחוץ למדינת ישראל עם אחד ההורים או עם כל יציאה אחרת מהארץ.

אף אם הסתיים ההליך בבית משפט לענייני משפחה או בית דין רבני, והוצא לקטינים צו עיכוב יציאה מהארץ, ניתן לפנות בכל עת לאחר מתן פסה"ד ולבקש הסרה של צו עיכוב היציאה מהארץ שהוצא לקטינים – תוך פירוט הצורך להוצאתם מהארץ ומתן ערבויות להשבתם.


איך מנסים לבטל צו עיכוב יציאה מהארץ, ומה ניתן לעשות כאשר הוצא נגדכם הצו:

אם הוצא כנגדכם צו עיכוב יציאה מהארץ בענייני משפחה וגירושין, קיימת אפשרות להגיש לבית המשפט או לבית הדין הרבני שהעניק את הצו - בקשה לביטול הצו על מנת לאפשר לפלוני לצאת מהארץ. במסגרת הבקשה ניתן להציע הצעה מתאימה לשם הבטחת חזרת אותו פלוני ארצה. אם בקשתו של אותו פלוני סורבה – הוא זכאי להגיש על כך ערעור.

כאשר מוגשת בקשה זו, נשקלים במקרה זה שיקולים כגון: מהות הסיכון ביציאת הנתבע מהארץ לעומת הערבויות המוצעות להבטחת חזרתו  ועוד. בנוסף נבחן אם הפגיעה הנגרמת עקב מתן הצו אינה במידה העולה על הנדרש (כלומר: האם קיימים אמצעים חלופיים שפגיעותם פחותה באותו פלוני, אשר ניתן להשיג באמצעותם את המטרה שלשמה ניתן צו עיכוב היציאה מהארץ. כמו כן ייבחן אם תקופת הצו אינה ארוכה מידי וכו'. לפיכך ומאחר ושימוש בצו עיכוב מהארץ אינו עניין פשוט יש לשקול להיוועץ בעניין בעורך דין בירושלים.

 

 עוד מכותב זה
עוד מאמרים מכותב זה
אחר משפטים
כן, בית המשפט קבע כי לידועה בציבור חלק בדירה הרשומה על אף שם בת הזוג הקודמת. יוצר: עו”ד אברהם זאדה הרפז - עורך דין גירושין בירושלים העוסק...
חוקים וחוזים
חשיבות הסתייעות בעורך דין בייצוג בוועדת ערר מחוזית: ניהול הליכים משפטיים בכלל, ו- ייצוג בוועדת ערר מחוזית בפרט, דורשים בקיאות במספר...
חוקים וחוזים
מדוע פסל בית המשפט לענייני משפחה בירושלים צוואה בעדים שנחתמה ברכב? מהם המבחנים הצורניים שקבע בית המשפט לפסילת צוואה – התנגדות לצוואה....
חוקים וחוזים
צווים לתמודדות עם סיטואציה של אלימות במשפחה: אם נקלעתם לסכסוך בין אנשים שונים אם בתוך המשפחה או מחוצה לה, כתבה זו תעשה לכם סדר בעניין....
אחר משפטים
מתגרשים רבים מחפשים מחשבון מזונות שיבצע עבורם חישוב מזונות ילדים אשר ישולמו בגירושין. לדעתי לא ניתן לייצר מחשבון מזונות  לאור העובדה...
עוד בנושא
מאמרים קשורים
אחר משפטים
מהו צו עיכוב יציאה מהארץ בהליכי שניתן בהוצאה לפועל – רשות האכיפה והגביההמאמר נכתב ע"י עורך דין לענייני משפחה בירושלים וכן עורך דין...
עורכי--דין
בזכות שנים רבות של ניסיון, סייעה עו"ד אסתר שלום ללקוחות רבים לצלוח את הליך הגירושין בהצלחה חסרת תקדים. עם השנים פיתחה אסטרטגיות לעבודה...
אחר משפטים
צו ירושה   בעת פטירתו של אדם, הרכוש שצבר במהלך חייו, עובר ליורשיו. טרם ניתן יהיה לחלק את העזבון בין היורשים יש לקבל צו קיום צוואה או צו...
עורכי--דין
במידה ונקלעתם לצורך בייצוג משפטי על משרד עורכי דין בחיפה, הרי שיש לכם מבחר לא קטן של משרדים המספקים שירות שכזה. ההבדל בין המשרדים השונים...
משחקים
Escape Room- יציאה נהדרת לעולם המשחק שנים רבות יכולנו רק לתאר את עצמנו בתור דמות ראשית במשחקי רשת אהובים אשר יצאו בעקבות סרטים מוצלחים, אך...
מאמרים אחרונים
מאמרים אחרונים
תחביבים כללי
צבע לסירה מדריך צביעה לכלי שיט דנבר צבעים מדריך צביעה לכלי שיט מדריך זה נועד לצביעת אוניות, ספינות, ספינות דיג, סירות, דוברות, יאכטות,...
עיצוב הבית
צבעים ברמה שהקיר לא הכיר צבעים ברמה שהקיר לא הכיר אם אתה צבעי קירות מקצועי, חשוב לך לתת עבודה איכותית במהירות וביעילות תוך כמה שפחות...
ריצוף
מפרט ביצוע ציפוי גמיש נגד החלקה לרצפת בטון מצופה PVC המפרט בן 3 עמודים. עודכן ביום 24 ליוני  2020...
אדריכלות
בידוד תרמי טרמוסיל 200 חיסכון באנרגיה בבנייה ירוקה חיסכון באנרגיה במבנה החוליה החסרה בבנייה ירוקה – צבע מבודד תרמי – טרמוסיל 200. בידוד...
אחר נדל\"ן ושיפוצים
סילר לאבן בטון שיש עץ לרצפות קירות שבילים דלפקים חברת דנבר צבעים וציפויים ישראל בע"מ מייצרת ומשווקת בליווי ייעוץ טכני והדרכה, מגוון רחב...
 

risom

התחברות לאתר


התחבר באמצעות:

STU2

מאמרים - כל הזכויות שמורות לפרסום אתרים באינטרנט מבית אקטיביטק בע"מ קידום אתרים