צירוף לזימון במקפידים באכילת מצה שרויה PDF הדפסה דוא
דירוג משתמש: / 0
גרועהכי טוב 
השיעור נכתב על ידי : Tamari   
שני, 09 נובמבר 2020 11:28צירוף לזימון במקפידים באכילת מצה שרויהג. והלום ראיתי בשו״ת משנה הלכות חי״א סי׳ ק״ס, שנשאל בנזהרים מלאכול מצה שרויה במים, ואוכלים רק מצה שמורה משעת קצירה, ואוכלים יחד עם מי שאין מקפיד בזה ואוכלים מצה שרויה, אם מצטרפין לזימון. וכתב עפמש״ב התוס׳ בברכות מ״ה הנ״ל ראם אחד יכול לאכול מהשני מצטרפין לזימון. וכתב המשנ״ה דכ״ש כאן דל״ה אלא חומרא שמצטרפין לזימון עי״ש, וכ״כ לי הגרח״ק שמצטרפין לזימון המקפידים בשרויה עם שאינם מקפידים. הרי שאם אין אוכלין רק משום חומרא גריידא ודאי שמצטרפין. וכ״כ בנידון זה בצירוף זימון במקפידים באכילת מצה שרויה שמצטרפין, בשו״ת רבבות אפרים ח״ז סי׳ שע״ה ע״פ התוס׳ בברכות, וכן ששרויה חומרא בעלמא ודאי שמצטרפין עי״ש. ומש״ב בס׳ כיצד מזמנין ח״א פ״ח סי׳ מ״ד, הרי רכל שמחמירים רק משום חומרא אם אין אוכלים שניהם זמ״ז מצטרפין. וכיו״ב השיב מרן הגר״ח קנייבסקי בספרי מועדי הגר״ח ח״א תשו׳ פ״ה לענין צירוף זימון באוכלי מצות יד ומקפידים במכונה, שאם מקפידים מחמת חומרא בעלמא אפשר לצרף, עי״ש. וכ״כ בנידון זה לענין צירוף זימון באוכלי מצות יד ומכונה, שאם מקפידים באכילת מצות מכונה רק משום חומרא שמצטרפין, בשו״ת באר שרים ח״ז ס״ד אות י״ד, וכן בשו״ת ויצבור יוסף להגר״י בר שלום זצ״ל ח״ד סי׳ י״ח בתשו׳ למח״ס גם אני אודך עי״ש. ועיקר סברא זו מבואר במאירי ברכות מ״ז ע״א הנ״ל באיסור פת עכו״ם אינו ברור, ואע״פ שמחמיר על עצמו מצטרף לזימון עם מי שמקפיד באכילת פת עכו״ם עי״ש. הרי להדיא דכיון שאין איסור פת עכו״ם ברור, שפיר מצטרפין לזימון כל שמחמיר על עצמו לא לאכול פת עכו״ם. ועפ״ז יש להעיר במש״ב בס׳ כיצד מזמנין ח״א פ״ח סי׳ ל״א, דאפי׳ כשאין אוכלין כל אחד מפתו של חבירו מחמת חומרא שחושש לשיטת המחמיר דאין מצטרפין לזימון, ולהדיא במאירי לא כן, אלא כל שאין איסור ברור ומחמיר לעצמו מצטרפין לזימון. וכ״ש למש״ב השלחן הטהור הנ״ל אף במח׳ הפוסקים באיסור מה״ת מזמנין יחד, א״כ כ״ש היכא שרק מחמיר על עצמו לנהוג בחומרא שמצטרף לזימון עם מי שאין מקפיד. מידע שניתן לקרוא  תוכנות להורדה

ואשר עפ״ז נראה לענין צירוף זימון באוכלי קטניות ומקפידים באכילתם, וכתב הרמ״א או״ח סי׳ תנ״ג ס״א שיש אוסרים קטניות, והמשנ״ב שם סק״ו כתב ע״ז לא מעיקר הדין אלא חומרא שהחמירו על עצמם, א״כ שפיר י״ל שמצטרפין לזימון אף מי שמקפיד באכילת קטניות, מ״מ כיון שאי״ז מעיקר הדין אלא חומרא שהחמיר על עצמו שפיר מצטרפין לזימון. ואכן בספרי מועדי הגר״ח ח״א תשו׳ פ״ב, נשאל מרן הגר״ח קנייבסקי אם יושבים בפסח אוכלי קטניות ושאינם אוכלים קטניות אם יעשו זימון, והשיב אם מקפידים מחמת חומרא אפשר, הרי כמש״נ כיון שכל המנהג שלא לאכול קטניות הוי בתורת חומרא אפשר להצטרף לזימון, אולם ראיתי בס׳ וישמע משה ח״ג סי׳ קל״ב שהביא ידידי הרה״ג רבי משה פריד בשם הגריש״א זצ״ל שקטניות לבני אשכנז הם בחזקת מוקצה שנהגו בו איסור גמור באכילת קטניות עי״ש. ועפ״ז ודאי שאין מצטרף לזימון עם אוכלי קטניות אם נוהג בו איסור גמור, ואמנם בס׳ שלמי יהודה הל׳ מוקצה עמ׳ קנ״ב סי׳ כ״ג כתב שקטניות ל״ה מוקצה למקפיד באכילתו, ועי׳ בשו״ת רב פעלים ח״ג או״ח סי׳ ל׳ ובבן איש חי ש״ר פר׳ צו סעי׳ מ״א. ובשו״ת רבבות אפרים ח״ד סי׳ קי״ג ס״ק נ״ב ובס׳ גם אני אודך משנת אהרן סוכות סי׳ כ׳ ובס׳ גם אני אודך תשו׳ הגר״מ חליוה ח״י סי׳ ל״ב, אם קטניות הוי מוקצה, ומש״כ בסתירת הבא״ח בס׳ פסקי בן איש חי [שיו״ל ע״י אהבת שלום] ידידי ש״ב הג״ר שלום טוויל שבת סי׳ ש״ב המ״ה, ונפיק עפ״ז לענין צירוף זימון במקפידים באכילת קטניות, דאם מקפידים משום חומרא וזהירות בעלמא שפיר מצטרפים לזימון, ואילו אם מקפידים בתורת איסור אין מצטרפין, וכיו״ב כתב לחלק בביאור הלכה סי׳ רצ״ו ד״ה אם, עי״ש לענין הבדלה.

ומו״ר הגה״ח רבי יוסף ליברמן בשו״ת משנת יוסף ח״ו סי׳ ס״ז נשאל ממח״ס גם אני אודך, אם מצטרפים לזימון אוכלי מצות יד ומקפידים במכונה ואוכלים עם האוכלים מצות מכונה. וכתב דתלוי איך מחשיב את מצות המכונה, שלדברי הדברי יציב הנ״ל שדן ע״פ קבלת אבותיו כדבר איסור אין מזמנין כאחד. וכתב המשנ״י אכן רובא דעלמא ביניהם רבנים ות״ח נהגו לאכול מצות מכונה בהכשר ע״פ מנהג אבותיהם, וודאי אפשר להצטרף לזימון. אולם כתב המשנ״י שם, דמי שמנהג אבותיו היה להחמיר מלאכול מצות מכונה, א״כ הוי כקיבלו עלייהו, ומנהג זה להם כנדר שאיסורו מה״ת, ואיסור נדר ומנהג יש עליהן, ויש לצדד לא לצרפו לזימון, ועפ״ז י״ל ג״כ לענין צירוף זימון דמקפידים בקטניות אף שהוי חומרא, וכמש״ב המשנ״ב. מ״מ כל שקיבלו על עצמן מנהג וחומרא זו הוי כנדר שאיסורו מה״ת, וצ״ע. ואולם הביא שם המשנ״י לתשו׳ חתם סופר יו״ד סי׳ ק "ז לענין צירוף זימון בפת שנילוש בחלב עכו״ם שבני אשכנז קיבלו עליהם לאיסור, התיר החת״ס לזמן עליו כיון שהפר״ח כתב שיש ספרדים האוכלים אותו. א״כ ה״ה י״ל באוכלי קטניות שכתב השו״ע להתיר קטניות בפסח, שמצטרפין לזימון עם המקפידים באכילתם, דהאוכלים סומכים על השו״ע, וצ״ע.

ושו״ר כיו״ב בשו״ת ודרשת וחקרת ח״ד סי׳ מ״ד בתשו׳ למח״ס גם אני אודך לענין צירוף זימון במקפידים במצות מכונה ואוכלים מכונה, דכיון שהאוכלים סומכים על המתירים שפיר מצטרפים לזימון. והביא מהגר״י פישר זצ״ל שאף מצות מכונה הוי הידור טפי ממצות יד, ושפיר מצטרפין לזימון כל שסומכין על המתירין. אולם בס׳ אשרי האיש ח״ג עמ׳ תי״ב הביא בשם הגריש״א זצ״ל דאין מצטרפין לזימון אוכלי מצות מכונה, והמקפידים בזה אף שאינם אוכלים רק משום חומרא, וצ״ע. וע״ע מש״כ בזה לענין צירוף זימון באוכלי מצות יד ומכונה, בס׳ מכתבי קהילות הקודש סי׳ ק״א ובס׳ פרדס יוסף החדש פסח עמ׳ של״ד ובס׳ גם אני אודך תשו׳ הג״ר אהרן שלמה ויסמן ס״ט, ובס׳ גם אני אודך פסח ס״מ ובס׳ מעדני יו״ט ח״ד סו״ס קכ״א ובס׳ רץ כצבי פסח סי׳ כ״ד ובס׳ כיצד מזמנין ח״א פ״ח סי׳ ל״ז, ובס׳ נטעי גבריאל פסח ח״א פ״ס סעי׳ ט״ז, ובס׳ אלה הם מועדי פסח סי׳ מ״ט, וע״ע בס׳ פסקי תשובות סי׳ קצ״ו ס״ז הערה 37. ובס׳ גם אני אודך תשו׳ הגרח״ש סגל ס׳ ל״ח.

והנה המשנ״ב סי׳ קצ״ו סק״ט כתב, וכן מר״ח עד ט״ב שאין אוכלין בשר רק בסעודת מצוה, ויש נזהרין גם בזה ואוכלין רק מאכלי חלב כמש״כ בס׳ תקנ״א, אותם שנזהרים מבשר ואוכלין חלב אין מצטרפים עם אוכלי בשר, דהרי אין יכולים לאכול זה עם זה אא״כ אכלו כזית פת קודם שאוכלי בשר התחילו לאכול בשר יעו״ש, ובס׳ תורת הזימון פ״ט הערה 27 הק׳ ע״ד המשנ״ב, דהא מבואר בסי׳ תקנ״א ששרי לאכול בשר בסעודת מצוה, א״כ מ״ט לא יצטרפו לזימון בסעודת מצוה אוכלי בשר וחלב, ועי׳ בשונה הלכות סי׳ תקנ״א סי״ט, ומש״כ בס׳ כיצד מזמנין פ״ח סעי׳ מ״א. ולפו״ר חזינן מהמשנ״ב דאף ששרי לאכול בשר בסעודת מצוה, כל שהוא מחמיר על עצמו לא לאכול בשר אף בסעודת מצוה אין מצטרפין לזימון, וה״ה עפ״ז מוכח שאף שאין אוכל משום חומרא בעלמא אין מצטרפין לזימון, וצ״ע.

בברכה מרובה מתתיהו גבא


 עוד מכותב זה
עוד מאמרים מכותב זה
רוחניות + ומיסטיקה
דג יקר לכבוד ערב יום כיפור אמר רבי תנחומא: מעשה היה ברומי בערב יום הכפורים, והיה שם חייט אחד איש ישראל והלך ליקח לו דג שמן לכבוד היום,...
רוחניות + ומיסטיקה
כי שם השם אקרא הבו גודל לאלקינו’ בהמשך השירה אמר לנו משה רבינו בתורה כי שם השם אקרא הבו גודל לאלקינו’ ודרז״ל שביקש מהם שיאמרו על כל ברכה...
רוחניות + ומיסטיקה
ראה אנכי נתן לפניכם היום ברכה וקללה" (<א כו) באר ה׳שפת אמת,: מצד הדין, לאחר שחטא האדם פעם אחת, הוא אבד את כיח הבחירה בטוב, משום שחטאיו...
רוחניות + ומיסטיקה
פרק ו׳ ׳ואשפוך את נפשי לפני ה" יט. ׳הראיני את מראיך השמיעיני את קולך׳ ונשוב בעז״ה למה שפתחנו בענין של תפילה, שזוהי עבודתנו בכל...
רוחניות + ומיסטיקה
  בטעמא דניח״ל אם משום אומדנא או משום ערבות ה; ואשר יראה בכ״ז דהנה בעיקר דין השו״ע דשרי ליקח טלית מחבירו ללא רשות משום ניחא לאיניש...
מאמרים אחרונים
מאמרים אחרונים
על אימון אישי
  דרושים עובדים לעבודה מהבית במגוון תחומים, לפרטים שלחו לי הודעה בוואטספ 058-6725374 דרושים עובדים לעבודה מהבית במגוון תחומים, לפרטים...
דרושים, משרות, קבלה לעבודה
אם יש לכם ידע כלשהו בשפות ואתם מספיק מנוסים כדי לבצע עבודות תרגום, בכתב או בעל פה או אפילו בתרגום ותמלול הקלטות קוליות, הגיוני שתחשבו כי...
דרושים, משרות, קבלה לעבודה
השוק התחרותי והרווי שיש היום לאינטרנט להציע לכם, אפילו רק בישראל, בתחום של מציאת עבודה מהבית ללא ידע או ניסיון מקצועי הוא רחב ועשיר, וכן,...
דרושים, משרות, קבלה לעבודה
תהליך החיפוש והמציאה של עבודה מהבית במסגרת קבועה ורצינית היא לא דבר מסובך באינטרנט של היום, אבל למרות שמדובר בתחום שהפופולריות שלו רק...
דרושים, משרות, קבלה לעבודה
אם אתם רוצים למצוא עבודה מהבית אבל אתם יודעים רק עברית ואנגלית, אל חשש, כי גם במידה ולא תוכלו למצוא משרה שכזו שתבטיח לכם הכנסה בטוחה...
 

risom

התחברות לאתר


התחבר באמצעות:

דת ואלוהים בראי האבולוציה
מדוע אנשים מאמינים באלוהים
www.waikatonz.com

STU2

מאמרים - כל הזכויות שמורות לפרסום אתרים באינטרנט מבית אקטיביטק בע"מ קידום אתרים