החזרי מס לשכירים PDF הדפסה דוא
דירוג משתמש: / 0
גרועהכי טוב 
כספים ומימון - מימון וכספים
השיעור נכתב על ידי : מור ברק   
שלישי, 27 יולי 2021 09:49

החזר מס הכנסה לשכירים

הקדמה

עובדים שכירים ששילמו מס הכנסה בסכומים הגבוהים מאלו שהיו אמורים לשלם עבור אותה שנת מס, זכאים לקבל החזר מס.

ניתן לבקש החזר עד 6 שנים אחורה, לאחר תום שנת המס שבגינה מבקשים את ההחזר מס.

להחזר המס מתווספים הפרשי הצמדה וריבית של 4%.

לעתים מנוכים משכר העובדים השכירים במהלך השנה ניכויי מס הכנסה בסכומים הגבוהים יותר מאלו שעליהם לשלם על-פי החוק. הסיבה לכך היא שבעת חישוב המס במהלך השנה, לא מובאים בחשבון נתונים שונים שמשפיעים על חישוב המס.

 • גובה מס הכנסה שעל עובדים השכירים לשלם מחושב על בסיס שנתי (כלומר: על פי סך הכנסותיהם בשנת המס). בפועל מנוכה משכרם מס הכנסה מדי חודש באמצעות תלוש השכר. הסכומים החודשיים המנוכים במס הכנסה מדי חודש נקראים "ניכוי במקור", והם מבוססים על חישוב משוער לגבי הכנסתם השנתית של העובדים. היות שרק בסוף שנת המס ניתן לדעת במדויק מה הייתה ההכנסה השנתית, ייתכנו פערים בין הסכום המדויק שהיה על העובדים לשלם למס הכנסה לבין הסכומים שנוכו משכרם במהלך השנה והתבססו על הכנסה משוערת.
 • אם על-פי החישוב הסופי בסוף שנת המס מסתבר שסכום המס ששילמו העובדים גבוה ממה שהיה עליהם לשלם, הם זכאים לקבל החזר מס.
 • מקרים לדוגמה שבהם ייתכן ניכוי מס הכנסה בסכומים הגבוהים מהנדרש כאשר העובדים לא הגישו בקשות להקלות בחישוב המס, כגון: בקשה לפטור ממס הכנסה, בקשה לזיכוי ממס, אי ניצול נקודות זיכוי המגיעות עפ"י חוק, לדוגמה:
 • זיכוי במס בשל תרומה.

  זיכוי במס מס לחיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי אזרחי.

  זיכוי במס בגין לימודי מקצוע.

  זיכוי במס בגין תואר ברפואה או ברפואת שיניים.

  זיכוי במס בגין תואר ראשון.

  זיכוי במס בגין תואר שני.

  זיכוי במס בגין תואר שלישי במסלול ישיר.

  זיכוי במס בגין תעודת הוראה.

  זיכוי במס בגין מלגה לסטודנט או חוקר.

  זיכוי במס בגין המשכנתא.

  זיכוי במס בגין לידת תינוק.

  זיכוי במס לגרושים.

  זיכוי במס למשלמי מזונות.

  זיכוי במס למשפחות חד הוריות.

  זיכוי במס בגין עבודה במשמרות.

  פטור ממס לעיוורים ולקויי ראייה.

  זיכוי במס בגין קרוב משפחה סיעודי.

  פטור ממס לבעלי נכות רפואית.

  זיכוי במס בגין חינוך מיוחד.

  זיכוי במס להורים לילדים נטולי יכולת שבגרו.

  זיכוי במס להורים לילדים עם צרכים מיוחדים.

  פטור ממס לחולי סרטן.

  פטור ממס לחולים במחלה קשה.

  פטור ממס לתושבים חוזרים.

  זיכוי במס להורים לילדים עם לקות למידה.

  זיכוי במס לעולים חדשים.

  זיכוי במס לתושב בישוב ספר.

  זיכוי במס בגין הוצאות הנצחה.

 • כאשר עובדים מועסקים בכמה מקומות עבודה ולא עורכים תיאום מס. במקרה כזה מנוכים משכרם סכומי מס הכנסה על-פי מדרגת המס הגבוהה ביותר. בסוף שנת המס כאשר ניתן לחשב באופן ודאי את גובה ההכנסה השנתית ואת כל הנסיבות המזכות בהקלות ממס, ניתן לבצע חישוב סופי של סכום המס שעל העובדים היה לשלם.
 • כאשר לעובדים נולד ילד במהלך שנת המס (אירוע המזכה הן את האב והן את האם בנקודות זיכוי נוספות) והם לא הספיקו לעדכן על כך את המעסיק במהלך שנת המס (למשל כאשר עובדת יצאה לחופשת לידה וחזרה לעבודה רק בשנת המס שלאחריה) ולכן לא קיבלו את נקודות הזיכוי במהלך שנת המס השוטפת.

דוגמה

 • עובדת יצאה לחופשת לידה ב-01.07.2020, וחזרה לעבודתה ב-01.01.2021. במהלך החודשים ינואר – יוני (לפני היציאה לחופשת הלידה) היא השתכרה 11,000 ש"ח ברוטו לחודש. במהלך חופשת הלידה קיבלה דמי לידה (עבור 84 ימי זכאות), בשיעור של כ-30,000 ש"ח. המס שנוכה משכר העובדת בחודשים 1-6/2020 הסתכם בכ-800 ש"ח לחודש ובמצטבר 4,800 ש"ח. המס שנוכה מדמי הלידה הסתכם בכ-2,000 ש"ח. סה"כ ההכנסות החייבות במס בשנת 2020 – כ-96,000 ש"ח.

מס ההכנסה שעל העובדת לשלם בשנת 2020 הוא כ-1,000 ש"ח.

בפועל נוכו משכרה ומדמי הלידה 6,800 ש"ח.

העובדת זכאית להחזר של כ-5,800 ש"ח.

 • כאשר העובדים מפוטרים, מתפטרים או יוצאים לחל"ת, ואינם עובדים בחלק משנת המס. במקרה זה הם עשויים להיות זכאים להחזר חלקי או מלא של מס ההכנסה שנוכה משכרם בתקופה שעבדו, שכן מס זה חושב על בסיס ההנחה כי ימשיכו לעבוד ולקבל את אותו שכר במשך כל השנה.

דוגמה

 • עובד נשוי ואב לילד בן שנתיים פוטר בסוף חודש יוני. העובד השתכר 10,000 ש"ח בחודש (סה"כ השתכר 60,000 ש"ח בששת החודשים עד לפיטוריו). מדי חודש נוכה ממשכורתו מס הכנסה בגובה של כ-187 ש"ח. סה"כ נוכה ממשכורתו במשך ששת חודשי העבודה מס הכנסה בסך של כ-1,120 ש"ח. העובד צפוי לקבל דמי אבטלה של כ-5,960 ש"ח לחודש, ובמשך 6 חודשים יקבל דמי אבטלה בסך כולל של כ-35,760 ש"ח. ההכנסה השנתית הכוללת של העובד היא 95,760 ש"ח (שכר 60,000 ש"ח + דמי אבטלה 35,760 ש"ח). הכנסה שנתית זו (95,760 ש"ח) לאב לילד בן שנתיים אינה מגיעה לחבות במס (בין היתר, בשל נקודות הזיכוי שמגיעות לו), ולכן הוא זכאי להחזר המס שנוכה במהלך השנה בסך 1,120 ש"ח.
 • כאשר העובדים מפרישים באופן עצמאי (שלא דרך המשכורת) סכומים לביטוח פנסיוני, המזכים אותם בהקלות במס. היות שתשלומים אלה לא מבוצעים באמצעות המעסיק, הם אינם מובאים בחשבון במהלך שנת המס במסגרת תלוש השכר.

מי זכאי?

 • עובדים שנוכו משכרם סכומי מס הכנסה גבוהים מהסכומים שהיו צריכים לשלם.

הגשת הבקשה להחזר מס

 • ניתן לבקש החזר רק לאחר תום שנת המס, ועד 6 שנים מתום שנת המס שעבורה מבוקש ההחזר.

שימו לב

מרבית הטפסים הנדרשים לצורך הגשת ההחזר, כגון: טופס 106, אישורים מקופות הגמל והבנקים וכו', מתקבלים רק לקראת חודש אפריל, ורק אז ניתן להגיש את הבקשה להחזר מס.

 • יש לצרף טופס 106 (אישור זה ניתן לעובד מהמעסיק) וכן אישורים רלוונטיים המעידים על זכאותם להקלות (אישור על תשלום לקופות גמל, תרומות, מצב משפחתי אישי או בריאותי, מקום מגורים המזכה בזיכוי ממס וכיוצא בזה).
 • יש לצרף לבקשת ההחזר צילום המחאה או אסמכתא מתאימה אחרת לשם אימות פרטי חשבון הבנק, כדי שאם תתברר זכאות להחזר הוא יתבצע לחשבון המתאים.
 • מי שמבקשים החזר מס עבור יותר משנת מס אחת צריכים להגיש בקשה נפרדת להחזר עבור כל אחת מהשנים, ולצרף אליה את האישורים הרלוונטיים לאותה שנה.

תשלום ההחזר

 • החזר המס מבוצע ישירות לחשבון הבנק של העובדים:
  • לעובדים שכירים ההחזר יבוצע בתוך שנה מיום שנערכה שומה (לאחר שהוגשה הבקשה להחזר), או בתוך שנתיים מתום השנה שבה שולם המס, לפי המועד המאוחר מביניהם.
  • אם מדובר באדם שחייב בהגשת דו"ח, ההחזר אמור להיות מוחזר בתוך 90 יום מיום קבלת הדו"ח במשרד השומה, או ביום 31 ביולי בשנת המס שלאחר שנת המס שלגביה הוגש הדו"ח – לפי המועד המאוחר מביניהם.
 • להחזר המס מתווספים הפרשי הצמדה וריבית של 4% לשנה.

חשוב לדעת

 • עובדים שכירים שחישוב המס שביצע המעסיק שלהם היה שגוי (למשל אם לא הביא בחשבון את זכאות העובד להקלות במס), יכולים לקבל החזר באמצעות המעסיק ותלוש השכר כל עוד לא הסתיימה שנת המס, מבלי שיהיה צורך להגיש בקשה להחזר מס.
  • יש לפנות אל המעסיק ולדרוש ממנו לבצע את את החזרי המס בתלוש השכר.
  • ניתן לדרוש זאת מן המעסיק גם אם בינתיים הסתיימה ההעסקה של העובד, וזאת בתנאי ששנת המס טרם הסתיימה. (מעסיק רשאי להפיק תלוש שכר גם לאחר סיום ההעסקה, שבמסגרתו ישולמו הפרשי שכר והחזרים שונים, שלהם זכאי העובד בשנת המס הנוכחית).
 • לעומת זאת, אם כבר הסתיימה שנת המס, יוכל העובד לקבל החזר רק באמצעות הגשת בקשה להחזר למס הכנסה, בתהליך שתואר לעיל. האם כדאי להגיש בקשה להחזר מס לבד – בצורה עצמאית ?

אף על פי שאפשר להגיש את הבקשה להחזר מס בצורה עצמאית, שכירים רבים בוחרים להגיש את הבקשה להחזר מס באמצעות פנייה ליעוץ מקצועי וליווי צמוד לאורך תהליך הגשת הבקשה להחזר מס. מאחר שהסכומים העשויים להתקבל כתוצאה מהגשת החזר המס הינם סכומים גבוהים ועשויים להגיע עד לסך של עשרות אלפי שקלים החזר מס, באופן מצטבר על פני מספר שנים, חשוב מאוד לציין כי חובה עלינו להגיש את הטפסים באופן המדויק והמקצועי ביותר, על מנת להצליח לקבל את החזר המס המקסימלי עבורנו במסגרת החוק.

שכירים רבים חוששים מההתעסקות הפרוצדורלית והבירוקרטיה עם מס הכנסה, דבר הגורם לשכירים רבים להעדיף שירות של איש מקצוע לביצוע תהליך הגשת הבקשה להחזר מס. בנוסף לאמור, מערכת חוקי המס המסובכת והמורכבת מקשה גם על שכירים אלו המבקשים להגיש את הטפסים להחזר המס לרשות המיסים באופן עצמאי. לכן פנייה לאיש מקצוע מנוסה עשויה למנוע מכם הרבה סיבוכים בבואכם להגיש בקשה להחזר מס. אז למי כדאי לפנות לביצוע הגשת הבקשה להחזר מס?

בנינו "שאלון בדיקת זכאות להחזר מס" ייחודי, מקצועי, מעמיק ומקיף על מנת למקסם את החזר המס שלכם במסגרת החוק. לאחר שתמלאו את הפרטים שלכם בשאלון החזר המס, אנו נבצע אבחון ראשוני לגבי זכאותכם להחזר מס, טובי המומחים ואנשי המקצוע העומדים לרשותכם יעברו באופן ידני על השאלון להחזר מס שמילאתם ויוודאו שלא התפספס בטעות אף סעיף, מכיוון שכל סעיף בשאלון החזר המס יתכן ושווה כסף רב עבורכם. הבדיקה לעניין גובה החזר המס שלכם הינה ללא תשלום וללא התחייבות מצדכם, אנו לא גובים דמי פתיחת תיק וכו'. ביחד עם אנשי המקצוע שלנו תוכלו להגיש את הבקשה להחזר מס דרכנו, כאשר כל השירות מבוצע אונליין, מבלי שתצטרכו אפילו לצאת מהבית והכל ברמה מקצועית גבוהה, ביעילות וביסודיות.

אז למה אתה מחכים? צרו איתנו קשר עוד היום !

ונשמח שתהיו חלק ממעגל הלקוחות המרוצים שלנו !

נכתב ע"י מערכת "השירות הארצי להחזרי מס - My Tax Refund"

 

 

 


עוד בנושא
מאמרים קשורים
מימון וכספים
הידעת ? כמעט לכל אזרח שלישי במדינה מגיע החזר מס אך רק מעטים ממשים זכות זאת ! החזר מס הכנסה נשמר עד 6 שנים אחורה ומשולם רטרואקטיבית כך שאם...
אחר משפטים
מס הכנסה שלח מכתבים לאזרחים "חשודים" בדרישה להסבר על הכנסות משרדנו בעל ניסיון מוכח בניהול תיקי דרישה והסבר ממחלקת המודיעין ברשות...
אחר משפטים
ישראלים בעלי אזרחות נוספת, יידרשו להצהיר לבנקים כי שולמו מיסים על הכספים ד"ר איתמר כוכבי עורך דין-נוטריון, רואה חשבון וכלכלן...
עסקים כללי
בשעה טובה קיבלתם הצעת עבודה בחו"ל או שהמעסיק הישראלי שולח אתכם לרילוקיישן, כדאי שתבדקו היטב כיצד יש לטפל בנושא המיסוי והביטוח הלאומי....
החזרי מס
    מדוע ישנו החזר מס? חישוב גובה מס הכנסה החודשי מתבצע על ידי המעסיק ולא על ידי רשויות המס, טעויות רבות יכולות לקרות במהלך השנה...
מאמרים אחרונים
מאמרים אחרונים
כללי1
בחירת שעון יד יוקרתי היא החלטה חשובה עבור כל גבר. לכן יצרנו את המדריך הזה כדי לעזור לך למצוא את השעון המתאים לך ולסגנון שלך. הגורמים...
אחר אומנות ובידור
כל אחד או אחת בחייו יצטרך להפיק אירוע חשוב. בימינו, אנחנו יכולים ורוצים לתכנן אירועים יוקרתיים ומיוחדים, אשר יאפשרו לנו ליצור זמן איכות...
אחר
חופשות החגים או חופשת חנוכה הקרבה הן הזדמנות מצוינת לקחת את כל המשפחה לעלות לצפון הארץ. מלונות בצפון הארץ מציעים מגוון רחב של אירוח ונופש...
אחר
מגשי פירות לחתונה הפכו להיות זה מכבר הקינוח הטוב ביותר. יש מגוון רחב של יתרונות שהופכים אותם לכאלו. הם בריאים טעימים, מעוצבים ויפים אך לא...
מתכונים
יום הולדתו של תינוק חדש הוא תמיד אירוע משמח. אתם רוצים להשקיע בתכנון הימים הראשונים שאחרי הולדת הבן או הבת בהפקה של אירוע יוקרתי שבו אתם...
 

risom

התחברות לאתר


התחבר באמצעות:

STU2

מאמרים - כל הזכויות שמורות לפרסום אתרים באינטרנט מבית אקטיביטק בע"מ קידום אתרים