פרק ו׳ ׳ואשפוך את נפשי לפני ה" יט. ׳הראיני את מראיך השמיעיני את קולך׳ PDF הדפסה דוא
דירוג משתמש: / 0
גרועהכי טוב 
השיעור נכתב על ידי : Tamari   
שלישי, 10 נובמבר 2020 07:28

פרק ו׳

׳ואשפוך את נפשי לפני ה"

יט.

׳הראיני את מראיך השמיעיני את קולך׳

ונשוב בעז״ה למה שפתחנו בענין של תפילה, שזוהי עבודתנו בכל התקופה הזו, שאין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמים. ובכל הדורות כלל״י תופסים אומנות אבותם. וחזי׳ שגאולה הולכת יחד עם תפילה. ויתר על כן קבלת התפילה היא עצמה גאולה, וכדכתיב ׳יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך׳.
כאן נקרא על עין קופצת לפי הקבלה

והנה יתכן שירבה האדם בשינון לקח שמתעורר ומתחוור ביותר בתקופה זו, כיצד האדם חדל אונים להתגונן ולהיוושע ממגפה זו, וירגיל עצמו לדבר על כך שרואים מכאן אפסיות האדם מול בורא עולם וכר׳. ויש לנו להכיר שכל זה אינו מעלה ארוכה לנפשנו, ולא סגי בהכי כלל. ואם כל המסקנא היא שהאדם הנו אפסי, אז מי הוא האדם שצריך ואמור ללמוד כל זה. אלא שעיקר הלימוד הוא עד כמה האדם זקוק להקב״ה. כמה נועד הוא להיות נתלה בהקב״ה ופונה אליו. נועד ומסוגל. ומה מאד משמיע הקב״ה לאדם את דברו וקורא אותנו אליו.

וכמו ששמעתי35 בשם המשפיע רבי צבי מאיר שליט״א שבראש השנה התפללנו שהקב״ה יתן אימתו על כל מה שברא וגו׳, והנה מסתמא לא ציירנו כיצד יתקיים חזון זה? עכשיו הננו רואים מכוון זה הולך ומתבצע לעיננו. והיא היא בחינה של גילוי מלכותו ית׳, אשר בה נא׳ שום תשים עליך מלך שתהא אימתו עליך. ועלינו לרומם את עצמנו להשתייך לגילוי זה.

והנה בנפה״ח ;שער ב׳, יג- יח מביא הרבה מה שתפילה נקראת נפש, מהפסוק שנאמר בחנה ׳ואשפוך את נפשי לפני ה". [והביא דברי רש״י בברכות שכתב ׳ומה היא הנפש זו תפילה, כמו שנאמר ואשפוך את נפשי לפני ה"]. ומאריך שם במה שהאדם מפשיט מעליו כל רעיוני ההבלים, ועומד הוא בעצמו ומביע ומעלה את עצמו לפני ה׳.

ובחובות הלבבות36 כותב [שלא במסויים לגבי תפילה], שאדם צריך לצייר לעצמו, שלאחר מאה ועשרים יהיה ערום ועריה מכל הקניינים שלו, בלא כל החברים שלו, ויעמוד הוא לבדו לפני ה׳. ונתבונן שעכשיו גם כן יש לנו ציור כזה, כשאין את כל הדברים הציבוריים. וכשכל מהלך העולם הטבעי והבטוח מתערער, והכל במצב כל כך לא ברור. ובעצם זוהי ההרגשה של ה׳ואשפוך את נפשי׳ שאליה אנו צריכים להגיע בתפילה. שאדם עומד הוא בעצמו מול הקב״ה37, ומבקש ממנו על הדברים הכי בסיסיים. ובזה מגיע לנקודה של ׳עצמו׳ שתופס שבעצם כל מה שיש לו הכל מגיע מהקב״ה, ובשביל הכל הוא זקוק לו בתפילתו. ואף צורת הבקשה באופן זה שהאדם אף לא משמיע את קולו, ורק בלחש מהמקום הפנימי שלו. ונמצא שהמצב שלנו כעת, הוא הציור של ה׳עצמו׳ שיש בתפילה, שאדם מכיר את עצמו ועומד לפני הקב״ה באופן זה. וידוע שבתפילה מעלה מיוחדת לעני, כמ״ש תפילה לעני כי יעטף וגו׳. וכבקרבנו של עני38, שפירש״י (ויקרא א׳ י״ז ובו אח״ז ב׳ א׳) שהמזבח שבע בו.

ומכאן נבין עניו הגאולה שיש בתפילה; שלמדנו מדברי המהר״ל שגאולה היא בחינת העניות, שהאדם מתנתק מהתלות בדברים החיצוניים ושייך לעצמו בלבד. וזה גם כן מה שנתחדש בתפילה שאנו עומדים לפני הקב״ה, ומבינים שאין לנו כלום, ודווקא מתוך זה יש לנו קשר עמו. שהקב״ה רוצה לשמוע את קולנו, ולקבל את עבודתנו, דווקא שלנו בעצמנו. וכמו שנאמר <שה״ש ב, יה גבי קריעת ים סוף ׳יונתי בחגווי הסלע בסתר המדרגה, הראיני את מראיך השמיעיני את קולך׳, ופירש״י ׳אמר לה הקב״ה הראיני את מראיך, את כשרון פעלתך למי את פונה בעת צרה. השמיעני את קולך - ויצעקו בני ישראל אל ה". היינו הראיני את העצמך האמיתי. וכך אומר הפסוק ׳יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך׳, ש׳הגיון לבי׳ היינו הפנימיות של האדם שאפילו לא מבטא אותה במילים. ועליה אנו מבקשים שהקב״ה יקבלנה מכח מה שהוא ׳צורי וגואלי׳. שעצם המציאות שאנו עומדים בתפילה לפני ה׳, וה׳ שומע אותנו, זה עצמו הנהגה של גאולה.


כ.

׳פתחת למוסרי׳ ־ ׳הוציאה ממסגר נפשי׳

זהו שאנו אומרים בהלל ׳אנה ה׳ כי אני עבדך, אני עבדך בן אמתך פתחת למוסרי׳. שאנו צועקים לקב״ה שאנו כלואים במוסרות, תלויים בזה ותלויים בזה. והקב״ה גואלנו ששוב לא נהיה כלואים אצל דברים חיצוניים, כי אם נהיה עבדי הם ולא עבדים לעבדים, וזהו הגילוי של הנקודה של ה׳עצמו׳ שאנו מגלים את הפנימיות שקיימת בתוכנו.

וכך בתפילה גם כן אנו מבקשים ׳הוציאה ממסגר נפשי להודות את שמך׳. שהאדם מגיע לקב״ה עם צורך זה וצורך זה, ומבקש ממנו ׳הוציאה ממסגר נפשי׳ שלא אהיה תלוי בדברים החיצוניים, אלא עומד אני לפניך ורוצה לקבל אותם ממך. וקודם התפילה מבקשים ׳ה׳ שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך׳, שיש כאן פתיחה מיוחדת, שלא נהיה תלויים בדברים החיצוניים אלא נעמוד לפניו בעצמנו.

וגם זה התחדש ביציאת מצרים39; שבתחילה כשהיו ישראל משועבדים וצעקו, לא היה נגדר כתפילה, אלא כצעקה מקושי השעבוד. אך לבסוף כשגאלנו הקב״ה, ׳נגאלה׳ גם צעקה זו, והיתה נגדרת כ׳ונצעק אל ה". שכבר נתבאר כמה פעמים40, שכשזכינו ביציאת מצרים לחירות עולם, בזה נתברר גם למפרע שמה שהיו משועבדים, היה זה חיצוני ולא שעבוד אמיתי של פנימיותם. וזה ע״י העונש של המכות, והרכוש גדול, שגילה שגם אז לא היו ראויים להיות משועבדים. וכאן אנו למדים שפעל גם על התפילה. שגם כשצעקו אז, הרי היה משום שחשו בתוך עצמם שיש נסתר ויש למי לקוות [שהרי בנים הם של אברהם יצחק ויעקב, ואומנות אבותם בידם], אלא שהיו במסגר ובמוסרות, ולא יכלו לבטא את תפילה זו. אך כשנגאלו ונהיו עבדי ה׳, אז גם הצעקה נחשבה כתפילה. שהיא הבפועל של העבדות, וכדדרשו חז״ל ׳לעובדו בכל לבבכם׳ - ׳איזוהי עבודה שבלב זוהי תפילה׳. שאחר שאנו מכירים שאנו עבדיו והכל ממנו, מכח זה אנו פונים אליו. וכך גם בקריעת ים סוף, בגוף הגאולה נאמר ׳ואת זעקתם שמעת על ים סוף׳, שזה עצמו מונח בגאולה מה שזכו שישמע הקב״ה את תפילתם41.


 עוד מכותב זה
עוד מאמרים מכותב זה
רוחניות + ומיסטיקה
דג יקר לכבוד ערב יום כיפור אמר רבי תנחומא: מעשה היה ברומי בערב יום הכפורים, והיה שם חייט אחד איש ישראל והלך ליקח לו דג שמן לכבוד היום,...
רוחניות + ומיסטיקה
כי שם השם אקרא הבו גודל לאלקינו’ בהמשך השירה אמר לנו משה רבינו בתורה כי שם השם אקרא הבו גודל לאלקינו’ ודרז״ל שביקש מהם שיאמרו על כל ברכה...
רוחניות + ומיסטיקה
צירוף לזימון במקפידים באכילת מצה שרויה ג. והלום ראיתי בשו״ת משנה הלכות חי״א סי׳ ק״ס, שנשאל בנזהרים מלאכול מצה שרויה במים, ואוכלים...
רוחניות + ומיסטיקה
ראה אנכי נתן לפניכם היום ברכה וקללה" (<א כו) באר ה׳שפת אמת,: מצד הדין, לאחר שחטא האדם פעם אחת, הוא אבד את כיח הבחירה בטוב, משום שחטאיו...
רוחניות + ומיסטיקה
  בטעמא דניח״ל אם משום אומדנא או משום ערבות ה; ואשר יראה בכ״ז דהנה בעיקר דין השו״ע דשרי ליקח טלית מחבירו ללא רשות משום ניחא לאיניש...
עוד בנושא
מאמרים קשורים
דרושים, משרות, קבלה לעבודה
תהליך החיפוש והמציאה של עבודה מהבית במסגרת קבועה ורצינית היא לא דבר מסובך באינטרנט של היום, אבל למרות שמדובר בתחום שהפופולריות שלו רק...
דרושים, משרות, קבלה לעבודה
מעצמת ההי טק בישראל היא לא התעשייה היחידה שספגה אבדות ונזקים קשים בגלל משבר הקורונה, אבל היא אחת מאלו שמתרוממות חזרה הכי מהר בעולם, בין...
דרושים, משרות, קבלה לעבודה
רבים בכלל לא מתחילים את החיפושים אחר עבודה מהבית ואפילו אפשר לומר נמנעים מראש מהרעיון כולו, פשוט בגלל שזה דורש שינוי מחשבתי. במקום להיות...
דרושים, משרות, קבלה לעבודה
בעידן האינטרנט של היום נדמה שאין דבר קל יותר מאשר למצוא עבודה מהבית וכמעט לא משנה באיזה תחום אתם מחפשים או לפי אילו קריטריונים של שכר...
דרושים, משרות, קבלה לעבודה
אם יצא לכם לחשוב על העתיד שלכם בתחום של עבודה מהבית ולא משנה איזה ידע או התמחות מסוימים יש לכם, ולמען האמת גם לא תמיד משנה בכלל אם יש לכם...
מאמרים אחרונים
מאמרים אחרונים
על אימון אישי
  דרושים עובדים לעבודה מהבית במגוון תחומים, לפרטים שלחו לי הודעה בוואטספ 058-6725374 דרושים עובדים לעבודה מהבית במגוון תחומים, לפרטים...
דרושים, משרות, קבלה לעבודה
אם יש לכם ידע כלשהו בשפות ואתם מספיק מנוסים כדי לבצע עבודות תרגום, בכתב או בעל פה או אפילו בתרגום ותמלול הקלטות קוליות, הגיוני שתחשבו כי...
דרושים, משרות, קבלה לעבודה
השוק התחרותי והרווי שיש היום לאינטרנט להציע לכם, אפילו רק בישראל, בתחום של מציאת עבודה מהבית ללא ידע או ניסיון מקצועי הוא רחב ועשיר, וכן,...
דרושים, משרות, קבלה לעבודה
תהליך החיפוש והמציאה של עבודה מהבית במסגרת קבועה ורצינית היא לא דבר מסובך באינטרנט של היום, אבל למרות שמדובר בתחום שהפופולריות שלו רק...
דרושים, משרות, קבלה לעבודה
אם אתם רוצים למצוא עבודה מהבית אבל אתם יודעים רק עברית ואנגלית, אל חשש, כי גם במידה ולא תוכלו למצוא משרה שכזו שתבטיח לכם הכנסה בטוחה...
 

risom

התחברות לאתר


התחבר באמצעות:

דת ואלוהים בראי האבולוציה
מדוע אנשים מאמינים באלוהים
www.waikatonz.com

STU2

מאמרים - כל הזכויות שמורות לפרסום אתרים באינטרנט מבית אקטיביטק בע"מ קידום אתרים